Obchodní podmínky

Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce http://chciobchodnika.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu §409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej online produktů, kurzů, služeb a ebooků. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Business Animals s.r.o, se sídlem Hrubého 1060/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 02734699, DIČ: CZ02734699. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej individuálních služeb nebo vzdělávacích produktů (e-booků, apod.), dle specifikace jednotlivé objednávky. Kupující si může vybrat podle nabídky dané prodejní stránkou a stránkou s objednávkou, lišících se obsahem, rozsahem, příslušenstvím i cenou. Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://chciobchodnika.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu přihlášky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb v konečných cenách, včetně DPH v aktuální zákonné výši. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Článek IV. – Forma a způsob platby

a) Platba jednorázová je platbou celé ceny na základě odeslání objednávkového formuláře.
b) Platba splátková je platbou splátek, pokud byly umožněny aktuální nabídkou prodávajícího
v objednávkovém formuláři, na základě odeslání objednávkového formuláře a v termínech určených vystavenými fakturami. 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem.

Článek V. – Dodací podmínky

Vzdělávací produkty nabízené na stránkách http://chciobchodnika.cz jsou elektronického charakteru a jsou doručovány pomocí elektronické pošty, online školení a pomocí online konzultací přes službu Skype. Další služby jako tvorba strategií a webových aplikací mohou být předávány i osobně. O přesných termínech doručení jste vždy obeznámeni vždy v popisu konkrétní služby.

Článek VI. – Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v zákonné lhůtě. V případě nespokojenosti kupujícího s produkty v zákonné lhůtě, má kupující nárok na základě e-mailové žádosti odeslané na e-mailovou adresu academy@businessanimals.cz žádost o vrácení celé doposud uhrazené částky nazpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

Článek VII. – Záruka vrácení peněz

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 60 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: david@obchodnik20.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Článek VIII. – Ochrana osobních údajů

Vaše údaje, především emailové adresy i jiné, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na  webu zaznamenáváme. V případě navštívení  stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu http://chciobchodnika.cz a datum a délku Vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na mém webu. A to v rámci nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého mého emailu. Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči.

Článek IX. – Ochrana osobních údajů

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.